Przycisk zamówienia – na co należy zwrócić uwagę?

Obowiązujące w Niemczech przepisy prawa e-commerce jednoznacznie zmierzają do maksymalnego uproszczenia zawierania oraz rozwiązywania umów online.

Świadczy o tym jednoznacznie wprowadzenie wymogu zapewnienia na stronie internetowej sprzedawcy tzw. przycisku zamówienia oraz przycisku wypowiedzenia umowy. Co więcej, Unia Europejska planuje przeprowadzenie dalszych zmian w tym zakresie poprzez wprowadzenie przycisku odstąpienia od umowy dla wszystkich umów sprzedaży zawieranych na odległość.

W przedmiotowym artykule przedstawimy regulacje dotyczące pierwszego z powyżej wskazanych przycisków, tj. przycisku zamówienia. Tak zwane rozwiązanie przycisku zamówienia ma na celu wprowadzenie zapewnienia, by konsument składając zamówienie był świadomy i mógł z łatwością odróżnić, czy złożył on zamówienie podlegające płatności, czy też nie. Aby uniknąć upomnień i skutecznie zawrzeć umowę na odległość z klientami, każdy przedsiębiorca prowadzący sklep online powinien przestrzegać obowiązujących wymogów dotyczących omawianych regulacji.

Jak powinien wyglądać przycisk zamówienia?

Rozwiązanie przyciskowe” powstało w wyniku długotrwałej debaty mającej na celu ochronę konsumentów przed ukrytymi zobowiązaniami zamówień składanych online. Ustawodawca nałożył na przedsiębiorców prowadzących sklep online wymóg wprowadzenia wyraźnie oznaczonego przycisku zamówienia mającego charakter sygnału ostrzegawczego. Poprzez kliknięcie przycisku użytkownicy jednoznacznie wyrażają zgodę na złożenie zamówienia, które będzie wiązało się z poniesieniem za nie kosztów. Dlatego też przycisk ten musi być wyraźnie oznaczony, a fraza „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” stanowi standardowe jego oznaczenie. Pozostałe wykorzystywane sformułowania powinny jasno wskazywać na obowiązek zapłaty. Oznakowanie musi być łatwe do odczytania, a projekt przycisku powinien być przejrzysty. W szczególności jego kolor powinien wyróżniać się z tła, aby przyciągać uwagę użytkownika.

Ponadto przycisk powinien być zawsze widoczny podczas czynności scrollowania, w bezpośrednim połączeniu z informacjami o ofercie. Dodatkowo, wszystkie informacje dotyczące umowy muszą znajdować się ponad przyciskiem. Informacje te obejmują opis przedmiotu umowy, m.in. dane do wystawienia faktury, adres dostawy, metoda płatności, odniesienia do ogólnych warunków handlowych i prawa do odstąpienia od umowy, opisu produktów wraz ze zdjęciami, okresu obowiązywania umowy w przypadku usług cyklicznych, łącznej ceny oraz wszelkich kosztów dodatkowych, w tym kosztów wysyłki. Zamieszczenie samych linków nie jest wystarczające. Należy pamiętać, że jeśli przycisk nie zostanie oznaczony lub będzie on oznaczony nieprawidłowo, zgodnie z § 312g ust. 4 niemieckiego Kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch) nie dojdzie do zawarcia skutecznej umowy z klientem.

Kto powinien zastosować rozwiązanie przycisku zamówienia?

Regulacja dotyczy zarówno świadczenia usług przez przedsiębiorców, jak i sprzedaży towarów. Dlatego też wszyscy przedsiębiorcy działający w modelu B2C, którzy prowadzą sklepy internetowe mają prawny obowiązek dostosowania swoich procesów składania zamówień do obowiązujących przepisów prawnych. Powyższe nie ma zastosowania do zawierania umów z innymi przedsiębiorcami, tj. w modelu B2B. Wymagania obowiązują również podmioty prowadzące sklepy na Ebay i na podobnych platformach sprzedaży, przy czym przycisk zamówienia musi być odpowiednio dostosowany (np. „Złóż/potwierdź ofertę”), aby kupujący postrzegali aktualną najwyższą ofertę jako cenę. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować ostrzeżeniami z powodu naruszenia prawa konkurencji.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszą kancelarią pod numerem +49 (0) 40 180 364 020 lub office@graulaw.eu.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.