INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W NIEMCZECH

W związku z wprowadzeniem przez unijnego prawodawcę Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znacząco wzrósł poziom ochrony danych osobowych, a coraz większą rolę zaczęli odgrywać zewnętrzni inspektorzy ochrony danych, których podstawowym zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych oraz nad wypełnianiem obowiązków nałożonych na administratora i przetwarzającego dane osobowe przez RODO.

 

Rola inspektora ochrony danych

Inspektor ochrony danych ma za zadanie kontrolować, czy w danym przedsiębiorstwie przestrzega się ochrony danych i sprawować funkcję doradczą w tym zakresie. Zgodnie z art. 39 ust. 1 RODO do podstawowych zadań inspektora ochrony danych należą ponadto:

  • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o spoczywających na nich obowiązkach i doradzanie im w tej sprawie;
  • monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich, polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
  • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
  • współpraca z organem nadzorczym;
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem.

 

Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych w Niemczech

Zgodnie z § 38 ust. 1 Bundesdatenschutzgesetz (niem. Federalna ustawa o ochronie danych osobowych) administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych, jeżeli zwyczajowo zatrudniają na stałe co najmniej 20 osób do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Jednakże, jeżeli w przedsiębiorstwie prowadzone są operacje przetwarzania, które podlegają ocenie skutków dla ochrony danych zgodnie z art. 35 RODO, lub jeżeli przetwarza się dane osobowe na zasadach komercyjnych w celu przekazywania, przekazywania zanonimizowanego lub w celu badania rynku lub opinii publicznej, inspektora ochrony danych należy wyznaczyć niezależnie od liczby osób zaangażowanych w przetwarzanie.

Podkreślenia wymaga fakt, iż zadania inspektora ochrony danych mogą być wykonywane nie tylko przez zatrudnionego pracownika, ale również przez zewnętrznego usługodawcę. W związku z tym, że zewnętrzny inspektor ochrony danych nie jest pracownikiem danego przedsiębiorstwa, z reguły brak jest możliwości wystąpienia konfliktu interesów. Zakres świadczonych przez zewnętrznego inspektora ochrony danych usług jest każdorazowo ustalany w umowie o świadczenie usług. Główną zaletą outsourcingu zadań inspektora ochrony danych jest brak potrzeby zatrudniania na stałe kolejnego pracownika, który będzie wykonywał zadania inspektora ochrony danych, co ma szczególne znaczenie ekonomiczne dla mniejszych podmiotów gospodarczych. 

Grau Rechtsanwälte PartGmbB jako zewnętrzny inspektor ochrony danych w Niemczech zapewnia efektywną i profesjonalną ochronę przetwarzania danych osobowych w Państwa przedsiębiorstwie oraz umożliwia sprawne i zgodne z prawem zarządzanie danymi Państwa pracowników, kontrahentów oraz klientów. 

Wspieramy Państwa w związku z obowiązującymi przepisami prawnymi i ich zmianami w zakresie ochrony danych osobowych w Niemczech na poziomie krajowym, jak i europejskim. Pomagamy również w zakresie opracowania polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Niemczech.

Wraz ze zleceniem Grau Rechtsanwälte PartGmbB funkcji zewnętrznego inspektora danych osobowych zostaną Państwo zwolnieni z ponoszenia odpowiedzialności, która występuje w przypadku zatrudnienia wewnętrznego inspektora ochrony danych w przedsiębiorstwie. Ponadto z uwagi na fakt, iż podstawowym zadaniem inspektora ochrony danych jest zapewnienie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie, zminimalizują Państwo ryzyko nałożenia wysokich kar administracyjnych za naruszenie przepisów RODO wynoszących nawet do 20.000.000,00 EUR, a także dalszej odpowiedzialności cywilnej. 

Grau Rechtsanwälte PartGmbB doradza i wspiera przedsiębiorstwa, również jako zewnętrzny inspektor ochrony danych osobowych, w zakresie ochrony danych.

W razie dalszych pytań proszę skontaktować się z naszą kancelarią pod numerem +49 (0) 40 180 364 020 lub adresem mailowym office@graulaw.eu.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.