Prawo wzorów przemysłowych w Niemczech

Kancelaria Grau Rechtsanwälte PartGmbB reprezentuje klientów przy rejestracji krajowej (Niemiecki Urząd Patentowy i Znaków Towarowych), wspólnotowej (Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego) i międzynarodowej wzorów przemysłowych przy World Intellectual Property Organisation. Świadczymy również pomoc prawną przy poszukiwaniu zarejestrowanych i niezarejestrowanych wzorów przemysłowych w bazach danych w Europie i na całym świecie.

Ochrona praw własności przemysłowej w Niemczech

W sprawach z zakresu wzorów przemysłowych, prawa własności przemysłowej w Niemczech reprezentujemy naszych klientów przed wszystkimi niemieckimi sądami jak i Sądem Najwyższym ds. Patentowych. Pozasądowo reprezentujemy klientów we wszystkich sprawach, które związane są z własnością przemysłową w Niemczech, wzorami przemysłowymi i dotyczą kwestii takich jak np. sporządzanie wezwań do zaniechania naruszenia, projektowanie umów zbycia praw, umów licencyjnych i umów wdrożeniowych. Oferujemy również zarządzanie portfolio wzorów przemysłowych i reprezentujemy klientów w sprawach karnych i celnych z zakresu wzorów przemysłowych.

Ponadto udzielamy pomocy prawnej w ramach wystaw na targach handlowych, dochodzimy zaniechania naruszeń przeciwko naśladowcom i wspieramy naszych klientów w sytuacji, w której to ich posądza się o naruszenie.

Ochrona własności intelektualnej za granicą

Wprowadzanie towarów i usług na rynek regionalny i globalny jest niewątpliwą szansą dla polskich firm. Zwłaszcza uczestnictwo w targach może zaowocować znacznymi korzyściami w sferze rozwojowej i finansowej. Przedsiębiorcy powinni jednak przed prezentacją towaru na zagranicznym rynku uświadomić sobie, jakie zagrożenia wiążą się z uczestnictwem w tego rodzaju imprezach i skrupulatnie się do nich przygotować. Bardzo ważne jest uświadomienie sobie, że prawa własności intelektualnej (patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe) objęte ochroną w Polsce nie są automatycznie objęte ochroną za granicą. Prawo własności intelektualnej opiera się na zasadzie terytorialności. Możliwe jest zatem, że ten sam wynalazek zgłoszony w dwóch krajach zostanie objęty patentem w jednym z nich, a w drugim nie. Istnienie ochrony i jej zakres oraz podmiot uprawniony w jednym kraju są bez znaczenia dla sytuacji praw ochronnych w innych krajach. Niestety zdarzają się również sytuacje, w których nawet prawnie chronione produkty są powielane i sprzedawane. Gdy produkt objęty jest ochroną, możemy dochodzić swoich praw własności intelektualnej w sądzie lub uzyskując odszkodowanie za poniesione straty.

Ochrona praw własności intelektualnej – wskazówki przed targami

Niezależnie od tego, czy Państwa przedsiębiorstwo znajduje się już w konflikcie prawnym z innym przedsiębiorcą czy też nie, świadomość swoich praw i stosunkowo wczesna ochrona swojej działalności od strony prawnej powinna stać się integralnym elementem stawiania pierwszych kroków na rynku niemieckim. Pierwszą czynnością, o jaką należy zatroszczyć się jeszcze przed prezentacją produktu na targach jest zapewnienie ochrony własnych praw. W tym celu należy zgłosić patent, wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub znak towarowy w Urzędzie Patentowym Niemiec (DPMA), Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) bądź Word Intellectual Property Organisation (WIPO). Ważne przy przygotowaniu uczestnictwa w targach jest również sprawdzenie, czy na rynku niemieckim istnieją zastrzeżone prawa, które mogą być na targach naruszone przez Państwa towary. W/w instytucje posiadają wyszukiwarki online, które umożliwiają orientację o obcych prawach ochronnych. Niezwykle ważne jest również udokumentowanie swojej pozycji prawnej poprzez zgromadzenie wszelkich dokumentów potwierdzających własne prawa do prezentowanego produktu. Są to przede wszystkim decyzje w/w urzędów o rejestracji praw ochronnych. Dokumenty te należy mieć również na targach. W razie jakichkolwiek problemów natury prawnej pomocne może okazać się także skorzystanie z porad adwokata-specjalisty z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej. Adwokat ten powinien być osiągalny przez cały czas trwania targów. Jedną z możliwości ochrony swoich praw przed ewentualnymi atakami ze strony innych przedsiębiorców jest złożenie w niemieckim sądzie, tzw. pisma ochronnego (Schutzschrift). Pismo to chroni przed roszczeniami osób trzecich, zwłaszcza w trakcie trwania targów.

Jeśli jeszcze przed targami znajdą się Państwo w konflikcie z innym przedsiębiorcą (np. podejrzewają Państwo, że Państwa produkt jest kopiowany), to w pierwszej kolejności należy zadbać o dowody potwierdzające owe przypuszczenia. Mogą to być zdjęcia, zeznania świadków lub inne istotne dla sprawy materiały. Niezwykle ważne okażą się tutaj również dokumenty potwierdzające Państwa prawa własności intelektualnej. Dopiero po podjęciu powyższych działań można podjąć pierwsze kroki wraz z adwokatem. Przed wstąpieniem na drogę sądową zaleca się skierowanie do naruszającego pisemnego wezwania do zaprzestania naruszenia (Abmahnung). Jeśli wszelkie prośby nie przyniosą rezultatu można, za pośrednictwem adwokata, zwrócić się do sądu o wydanie tymczasowego postanowienia nakazującego naruszającemu zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków (Einstweilige Verfügung). Jeżeli podejrzewają Państwo, że istnieje zagrożenie naruszenia prawa własności intelektualnej, spowodowane wprowadzeniem towaru przez przedsiębiorstwo spoza UE, możliwe jest włączenie Urzędu Celnego do sprawy. W tym celu należy złożyć w urzędzie wniosek o konfiskatę towaru przekraczającego granicę (Antrag auf Grenzbeschlagnahme).

Informacje o ochronie własności intelektualnej – wskazówki podczas targów

Podczas targów może dojść do dwóch rodzajów sporów: pierwszy w wypadku, gdy Państwa towar i Państwa prawa ochronne są w sposób niedopuszczalny imitowane lub naruszane. Drugi spór, gdy posądza się Państwo, że towar narusza prawa ochronne osób trzecich lub imituje ich towar.

1. Państwa towar jest imitowany lub Państwa prawa ochronne własności intelektualnej są naruszane – kradzież własności intelektualnej

Odkrycie potencjalnego imitatora produktu może nastąpić w trakcie trwania targów. Również i w tej sytuacji można zastosować środki, które zaleca się podjąć jeszcze przed rozpoczęciem targów. Są to:

  • pisemne wezwanie naruszającego do zaniechania naruszenia (Abmahnung)
  • skorzystanie z drogi sądowej i złożenie wniosku o wydanie postanowienia o tymczasowym zaniechaniu naruszenia (Antrag auf einstweilige Verfügung)
  • kontakt z Urzędem Celnym.


Szczególną uwagę należy zwrócić na posiadanie ze sobą dokumentów, potwierdzających prawa co do prezentowanych na targach przedmiotów podlegających własności intelektualnej. Te dokumenty są konieczne w wypadku, gdy zdecydują się Państwo na w/w środki prawne.


2. Posądzenie, że Państwa towar imituje lub narusza obce prawa własności intelektualnej
– naruszenie własności intelektualnej

Także Państwo mogą podczas targów zostać posądzeni o skopiowanie czyjegoś produktu lub naruszenie praw ochronnych osób trzecich. Wówczas niezwykle pomocne może okazać się złożone wcześniej w sądzie pismo ochronne (Schutzschrift). W razie jego braku sąd orzeknie w sprawie. Jeśli natomiast pismo zostanie wcześniej złożone, strona podejrzana o plagiat zostanie uprzednio przesłuchana i tym samym ma również większą szansę na obronę własnych praw. Jeśli na stoisku targowym zostanie Państwu doręczone postanowienie sądu o tymczasowym zaniechaniu naruszenia, powinni Państwo zaakceptować i tolerować działania komornika sądowego. W takim wypadku istnieje wprawdzie możliwość złożenia sprzeciwu, jednak postanowienie zostaje w mocy do rozpatrzenia decyzji sądowej, co wiąże się z zakazem prezentacji produktów na stoisku. Drugą możliwością jest skontaktowanie się, za pośrednictwem adwokata, ze stroną przeciwną, w celu zawarcia ugody. Postanowienie o tymczasowym zaniechaniu naruszenia ma natychmiastowy skutek prawny i to niezależnie od tego, czy złożony zostanie sprzeciw, czy nie. Przy każdym naruszeniu tego postanowienia sąd może nałożyć wysoką karę pieniężną. Do postanowienia o zaniechaniu często dołączone jest orzeczenie o sekwestrze (zajęciu) wystawionych na stoisku towarów. Naruszenia prawa z zakresu własności przemysłowej i prawa autorskiego są w wielu przypadkach jednocześnie naruszeniem przepisów prawa karnego. Oznacza to, że jeżeli strona przeciwna zgłosiła przestępstwo, to możliwe jest pojawienie się na stoisku urzędników prokuratury, policji lub urzędu celnego, którzy będą chcieli je przeszukać lub zająć wystawione towary.

Podstawy ochrony własności intelektualnej, a prawo karne

Najważniejsze wskazówki przy działaniach urzędów z zakresu prawa karnego:

  • Urzędnicy muszą przy przeszukaniu przedstawić nakaz przeszukania i konfiskacji;
  • Przeciwko działaniom w/w urzędów można złożyć sprzeciw, ale nie można sprzeciwiać się działaniom urzędników, jeśli przedstawione zostają nakazy przeszukania i konfiskacji;
  • Obwinieni w postępowaniu karnym nie są zobowiązani do składania wyjaśnień.


Wyjaśnienia spontaniczne mogą być brane pod uwagę i obciążać później w postępowaniu. Zaleca się obwinionemu, aby składał wyjaśnienia po uprzedniej konsultacji z adwokatem.

Ochrona praw własności intelektualnej z kancelarią GRAU

GRAU Rechtsanwälte GmbB jest niemiecką kancelarią oferującą wyspecjalizowaną obsługę prawną zagranicznych przedsiębiorstw, które eksportują do Niemiec lub prowadzą w Niemczech działalność gospodarczą. Kancelaria specjalizuje się w prawie handlowym i prawie własności intelektualnej oraz oferuje profesjonalną windykację należności na terenie całych Niemiec. Obsługę prawną polskich przedsiębiorstw prowadzi mecenas Adriana Grau, LL.M., niemiecki adwokat i certyfikowany adwokat-specjalista (Fachanwalt) z zakresu prawa handlowego i prawa własności intelektualnej.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.