Prawo dystrybucji w Niemczech

W dzisiejszych czasach, coraz rzadziej spotykamy się z tym, że towar jest rozprowadzany przez przedsiębiorców w sposób bezpośredni lub poprzez własną filię. Obecnie, duża część podmiotów gospodarczych zorganizowana jest w sieć systemów dystrybucyjnych i opiera się na współpracy z agentami (przedstawicielami handlowymi), handlarzami związanymi umowami z producentem i franczyzobiorcami. Decyzja o tym, w jakiej formie dystrybucyjnej podmiot gospodarczy będzie działał na rynku decyduje jednocześnie o sukcesie gospodarczym przedsięwzięcia, co wiąże się z koniecznością znajomości niemieckiego prawa dystrybucyjnego.

Według prawa dystrybucyjnego w Niemczech, agent pośredniczy przy zawieraniu umów dla innego podmiotu gospodarczego, działa w cudzym imieniu i na cudzy rachunek. Handlarz związany umową z producentem działa we własnym imieniu i na własny rachunek. Również franczyzobiorca działa we własnym imieniu i na własny rachunek, z tym, że franczyzodawca daje franczyzobiorcy prawo i nakłada równocześnie obowiązek prowadzenia biznesu wg jego konceptu. Charakterystyczną cechą umowy franczyzowej jest element licencji: franczyzobiorca otrzymuje w zamian za uiszczenie opłaty licencyjnej nazwę, znak towarowy, prawa autorskie i know-how sytemu franczyzy.

Kancelaria GRAU Rechtsanwälte PartGmbB zajmująca się między innymi niemieckim prawem dystrybucyjnym pomaga klientom przy tworzeniu systemu zbytu, który najbardziej odpowiada potrzebom ich przedsiębiorstwa. Projektujemy i negocjujemy umowy agencyjne, umowy z handlarzami związanymi z producentem i umowy franczyzowe w Niemczech i na terenie Unii Europejskiej.

 

SYSTEMY DYSTRYBUCJI

Dystrybucja produktów może odbywać się na różne sposoby. Z jednej strony możliwa jest dystrybucja bezpośrednia, która działa w ten sposób, że produkty rozprowadzane są przez własny dział marketingowy producenta. Z drugiej strony możliwa jest dystrybucja pośrednia przez sytemy dystrybucji, to znaczy przez prowadzące samodzielną działalność osoby trzecie, jak na przykład agentów handlowych, handlarzy związanych umowami z producentem, komisantów i franczyzobiorców.

Sytemy agencyjne

Agent handlowy pośredniczy przy zawieraniu umów pomiędzy reprezentowanym przez niego przedsiębiorstwem a klientem i otrzymuje za świadczoną pomoc prowizję. Zaletą systemu agencyjnego jest to, że prowizja jest należna tylko wtedy, jeśli umowa faktycznie zostanie zawarta. Poza tym, agent jest zobowiązany do przekazywania informacji dającemu zlecenie.

Warto zaznaczyć, że pomimo tego, że doszło do harmonizacji przepisów dotyczących agentów handlowych na terenie Unii Europejskiej, świadczenia wyrównawcze agenta są na terenie państw członkowskich różnie obliczane. Różnice pomiędzy krajowymi uwarunkowaniami prawnymi dotyczącymi agentów handlowych odgrywają w budowie systemu agencyjnego na terenie Unii Europejskiej szczególnie dużą rolę.

 

Systemy handlarzy związanych umowami z producentem

Przedstawiciel handlowy związany umową z producentem działa we własnym imieniu i na własny rachunek. Przedstawiciel taki jest w ten sposób włączony w strukturę dystrybucyjną producenta i przejmuje na podstawie umowy z producentem jego towar po to, aby rozprowadzać go na swoim obszarze dystrybucji. W obrocie handlowym znak towarowy producenta występuje obok oznaczenia handlarza. Ogólne prawa i obowiązki stron są zawarte w umowie ramowej, zaś poszczególne sprzedaże towarów są zawarte w pojedyńczych umowach kupna sprzedaży.

 

Systemy komisyjne

W tym wariancie Komisant działa we własnym imieniu, ale na rachunek dostawcy. Komisanci rozprowadzają zazwyczaj towar z magazynu towarowego, będącego własnością komitenta (zleceniodawcy). Jeśli komisant stale doprowadza do umów we własnym imieniu i dla konkretnego kontrahenta umowy, to działa on jako tak zwany agent komisant. Agent komisant znajduje się w stosunku zobowiązania ciągłego, które go zobowiązuje do działania w interesie i na rachunek zleceniodawcy.

 

Sytemy franczyzy

Franczyzobiorca sprzedaje towar we własnym imieniu i na własny rachunek konsumentom bezpośrednim. Franczyzobiorca otrzymuje za opłatę licencyjną do dyspozycji prawa ochronne (na przykład znaki towarowe, znaki przemysłowe itd.) i odpowiedni know-how. Franczyzobiorca nie działa normalnie pod własną firmą, lecz pod nazwą handlową franczyzy. Ponieważ franczyzobiorca jest w dużym stopniu zależny od producenta, potrzebuje on według orzecznictwa szczególnej ochrony prawnej.

Przy wyborze odpowiedniego systemu dystrybucji ważne są nie tylko aspekty prawne i warunki gospodarcze na rynku, ale również sprawność kierowania systemem dystrybucyjnym jak i kalkulacja kosztów takiego systemu.

 

System franczyzy w Niemczech

 Franczyza w Niemczech nie jest ściśle określona w niemieckim prawie. Swoboda w zawieraniu umów pozwala franczyzobiorcy na stworzenie indywidualnej umowy pod siebie. System franczyzy w Niemczech działa na zasadzie partnerstwa, w którym jedna strona korzysta z ustalonego modelu biznesowego franczyzodawcy w zamian za opłatę. Z jednej strony brak jakichkolwiek regulacji prawnych może być korzystny dla franczyzobiorcy w Niemczech, z drugiej strony należy zadbać, by umowa franczyzowa zapewniała stabilność prowadzenia działalności i dbała o interesy obu stron.

 

Prawo odstąpienia od umowy w Niemczech

Kancelaria GRAU Rechtsanwälte PartGmbB oferuje również usługi związane z doradztwem w zakresie prawa odstąpienia od umowy dystrybucyjnej w Niemczech.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.