Czy zleceniodawca może kompensować należności za niewymienione palety z roszczeniami z tytułu wynagrodzenia za transport i czy może prowadzić rachunek paletowy?

W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo transportowe regularnie działa jako podwykonawca dla dużych spedytorów o znaczącej pozycji rynkowej, często dochodzi do konfliktów, których przedmiotem są niewymienione palety lub rzekome ujemne salda na kontach paletowych. Niejednokrotnie zdarza się, że rzekome roszczenia z tytułu niewymienionych palet są kompensowane z roszczeniami frachtowymi przedsiębiorstwa transportowego. W takiej sytuacji przedsiębiorstwom transportowym często nie jest łatwo wyegzekwować swoje uzasadnione należności.

Czy zleceniodawca może żądać odszkodowania za palety, które nie zostały wymienione?

Zasadniczo przedsiębiorstwo transportowe nie jest zobowiązane do wymiany palet. Inaczej jest w przypadku, gdy obowiązek wymiany palet został uzgodniony w zleceniu transportowym. Zlecenia transportowe składane za pośrednictwem giełd transportowych często zawierają jedynie ogólne odniesienie do obowiązku wymiany. Warunki wymiany palet są określone wyłącznie w zleceniu transportowych przesyłanym oddzielnie. Aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji, należy sprawdzić zlecenie transportowe i ogólne warunki przed ostatecznym przyjęciem i wykonaniem transportu, a także należy poinformować o tym kierowcę.

Ze względu na różnorodność ustaleń w tym zakresie, w każdym indywidualnym przypadku należy zbadać, czy obowiązek wymiany jest rzetelnie skonstruowany, czy też przedsiębiorstwo transportowe znajduje się w sposób nieuzasadniony w niekorzystnej sytuacji w związku z tym obowiązkiem. Taka sytuacja może powstać m.in. w przypadku obowiązku zwrotu palet podlegających wymianie bez konieczności zapłaty przez zleceniodawcę za transport zwrotny.  Ponieważ istnieje wiele odmian zobowiązań do wymiany, nie jest możliwe ogólne określenie, w jakich przypadkach zobowiązanie do wymiany zostało skutecznie uzgodnione. W Niemczech nie obowiązują przepisy prawne, które przewidywałyby obowiązek wymiany ze strony przedsiębiorstwa transportowego. Orzecznictwo w tym zakresie odnosi się wyłącznie do indywidualnych przypadków i nie jest ujednolicone.

Czy zleceniodawca może prowadzić konto paletowe?

Zarządzanie kontem paletowym zazwyczaj wymaga uzgodnienia między zleceniodawcą a przedsiębiorstwem transportowym, z którego wynikają warunki wymiany palet i konta paletowego. Tego rodzaju porozumienia są często zawarte w umowach ramowych. Jednakże, może się również zdarzyć, że zleceniodawcy prowadzą konto paletowe pomimo braku odrębnych ustaleń pomiędzy stronami. W takich przypadkach znaczenie ma okoliczność czy przedsiębiorstwo transportowe zostało w ogóle poinformowane o prowadzeniu konta paletowego i czy było regularnie informowane przez zleceniodawcę o stanie konta paletowego. Jeśli przedsiębiorstwo transportowe regularnie otrzymywało informacje o stanie konta paletowego, jest ono świadome, że zleceniodawca prowadzi takie konto. Jeśli nie odpowiada on na powiadomienia o saldzie palet wysyłane przez zleceniodawcę, można założyć, że konto jest milcząco zaakceptowane i prawidłowe. Dlatego ważne jest, aby niezwłocznie odpowiadać na kierowane przez zleceniodawcę powiadomienia. Nieuzasadnione roszczenia paletowe powinny być niezwłocznie odrzucane. Jeśli zleceniodawca dostarcza informacje nieregularnie, w długich odstępach czasu lub po zakończeniu stosunków biznesowych, należy odrzucić takie roszczenia i zażądać wyjaśnienia stanu konta oraz zapłaty uzasadnionych należności frachtowych.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszą kancelarią pod numerem +49 (0) 40 180 364 020 lub office@graulaw.eu.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.