Delegowanie pracowników do Niemiec

Istotne regulacje prawne dotyczące delegowania pracowników do Niemiec weszły w życie w dniu 30 lipca 2020 r. W wyniku uchwalenia przez Bundestag nowelizacji niem. Ustawy o delegowaniu pracowników (AEntG) - Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa AHK Polen zorganizowała Webinar poświęcony wprowadzonym zmianom implementowanej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

W związku z zaproszeniem Kancelarii GRAU Rechtsanwälte PartGmbB do współuczestniczenia w konferencji Mecenas Grau wystąpiła w panelu eksperckim z referatem na temat ,,Nowe regulacje prawne dotyczące delegowania pracowników do Niemiec – Nowelizacja niemieckiej ustawy o delegowaniu pracowników”.

Jedną z najistotniejszych zmian dla przedsiębiorcy, który deleguje pracownika do Niemiec jest zastąpienie dotychczasowego sformuowania ,,minimalnej stawki placy” przez wprowadzenie obowiązku zapewnienia wynagrodzenia pracownikowi, które musi odpowiadać normom krajowym obowiązującym w RFN, w tym wynikającym z układów zbiorowych, krajowych przepisów ustawowych wykonawczych i administracyjnych. Co wiec zalicza się jako skadnik wynagrodzenia?  Odpowiedź na to pytanie jest zróżnicowana i zależy od regionu, w którym praca jest wykonywana, dodatków, dopłat i dodatkowych świadczeń, a także doświadczenia zawodowego i wykształcenia pracowników. Za podstawowe elementy wynagrodzenia należy uznać wszystko, co pracownik uzyskuje w gotówce lub w naturze od swojego pracodawcy w zamian za wykonaną pracę.

Kolejna zmiana nakłada na pracodawcę obowiązek zwrotu kosztów pracownika, które zostały poniesione w związku z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem. Co ważne, wydatki te nie stanowią części wynagrodzenia.

Szczególnej ochronie poddani zostali ponadto pracownicy podlegajacy pod tzw. ,,delegowanie długotrwałe”, które wynosi powyżej 12 miesiecy (18 w przypadku umotywowanego powiadomienia Zollamt). Wobec takich pracowników zastosowanie mają wszystkie warunki zatrudnienia, które określają przepisy prawne i adminitracyjne, w tym umowy zbiorowe obowiązujące w miejscu zatrudnienia.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.