Pandemia koronawirusa a kryzys gospodarczo-społeczny

Nie ulega wątpliwości, że konsekwencje pandemii koronawirusa będą odczuwalne jeszcze przez wiele lat. Kryzys wywołany przez koronawirusa ma bezprecedensowy wymiar, zatem podejmowane w Niemczech środki prawne dla przedsiębiorców wymagają specjalnego podejścia. Kancelaria adwokacka Grau na bieżąco analizuje wszelkie regulacje związane z pomocą dla przedsiębiorstw dotkniętych ograniczeniami pandemicznymi. Doradzamy Państwu w wyborze optymalnych rozwiązań i informujemy o nowych mechanizmach pomocowych, dostępnych na terenie Niemiec. Rząd Federalny Niemiec zapowiedział i powziął wiele środków prawnych, których celem staje się długoterminowa ochrona najbardziej wrażliwych branż gospodarki.  Śledzimy dla Państwa rozwój sytuacji na rynku niemieckim i doradzamy w sprawach prawnych, związanych z koronawirusem.

 

Zmiana formy zatrudnienia pracowników na niepełny wymiar godzin

Dotychczasowe regulacje zawarte w niemieckim kodeksie prawa socjalnego, dają firmom możliwość redukcji czasu pracy, jeżeli co najmniej 30% kadry jest narażona na przestoje. Pandemia koronawirusa sprawiła, że wiele przedsiębiorstw zostało dotkniętych brakiem nowych kontraktów czy zleceń, co znacząco pogarsza sytuację osób zatrudnionych. Utrzymywanie całej kadry w pełnej gotowości wiązałoby się ze znacznym obciążeniem dla firmy. Dlatego rząd Niemiec podjął decyzję o obniżeniu wspomnianego progu 30% na 10%. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin jest teraz możliwe, jeżeli już 10% kadry nie wypełnia swoją pracą czasu określonego w umowie. Niepełny wymiar godzin pozwoli pracodawcy na ograniczenie wypłacanych pensji, lecz z drugiej strony – powstrzyma przed masowymi zwolnieniami. Utrata zarobków u osób zatrudnionych musi przekraczać wartość 10% kwoty zatrudnienia brutto. Istnieje również opcja utrzymania zatrudnienia w zerowym wymiarze godzin. Pracodawca nie rozwiąże wówczas stosunku pracy, a Federalna Agencja Pracy zwróci mu środki z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie socjalne.

Decyzja o zatrudnieniu w niepełnym wymiarze godzin podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do Federalnej Agencji Pracy, właściwej terytorialnie do miejsca prowadzenia działalności. Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające przestoje w pracy, które generują konieczność ograniczeń w zatrudnieniu. Dane o niewykorzystaniu siły roboczej mogą przyjmować formę zestawień z rokiem poprzednim, np. w kwestii ilości produkowanych towarów lub wartości transakcji w analogicznych okresach. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin będzie możliwe tylko wobec pracowników, którzy spełniają tzw. wymagania osobowe. Należą do nich m.in. odprowadzanie składek socjalnych, czy brak zastosowanego okresu wypowiedzenia. Z grona osób uprawnionych do zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin są wyłączeni pracownicy wykonujący tzw. Mini-Job lub pobierający zasiłek chorobowy.

Złożenie wniosku do Federalnej Agencji Pracy musi być poprzedzone szczegółową analizą przewidywanego przestoju w pracy, podaniem zakresu przedsiębiorstwa objętego przestojem, a także wskazaniem dokładnej liczby pracowników dotkniętych zmianami. Kancelaria adwokacka Grau pomaga w złożeniu wniosku i zebraniu niezbędnej dokumentacji.

 

Odroczenie obowiązku ogłoszenia upadłości

Przedsiębiorstwa, które w 2020 popadły w poważny kryzys finansowy na skutek pandemii koronawirusa, mają możliwość odroczenia zgłoszeń upadłościowych. Standardowa procedura mówi, że wniosek o upadłość należy przedłożyć w terminie trzech tygodni od zaistnienia niewypłacalności lub nadmiernego zadłużenia. Rząd Federalny zmienił ten zapis dla firm, których problemy mają genezę w ograniczeniach pandemicznych. Firmy te miały możliwość składania wniosków o dotacje, jednak faktyczne terminy przelewu środków z subwencji na konto mogły ulec opóźnieniu, spowodowanemu przez ogromną liczbę podobnych przypadków. Wydłużenie obowiązkowego okresu na ogłoszenie upadłości ma na celu uniknięcie patowej sytuacji, w której przedsiębiorcy musieliby ogłosić upadłość pomimo tego, że w ciągu najbliższych tygodni otrzymaliby fundusze pomocowe. Nasza kancelaria prawna pomaga firmom odnaleźć się w przepisach niemieckiego prawa upadłościowego i proponuje skuteczne rozwiązania, które mogą przywrócić normalne funkcjonowanie w gospodarce.

 

Kredytowanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością

Rząd Federalny Niemiec przygotował pakiet regulacji, które umożliwią udzielanie kredytów na czas nieokreślony dla firm dotkniętych pandemią koronawirusa.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.