Co to jest einstweiliges Verfügungsverfahren? Otrzymałeś nakaz z sądu niemieckiego?

Spory sądowe przy naruszeniach praw IP w Niemczech to często postępowania tymczasowe. Szczególnie niebezpieczne, ponieważ w kilka dni uzyskuje się tytuł, wstrzymujący kampanie reklamowe i zmuszający konkurenta do wycofania towaru z rynku.

Czym zaczyna się postępowanie?

Pierwszym krokiem, przed wniesieniem do sądu wniosku o wydanie tymczasowego zarządzenia nakazującego naruszającemu zaniechania naruszenia, jest zazwyczaj wystosowanie pisma ostrzegawczego do naruszającego z wezwaniem do zaniechania naruszenia (Abmahnung). Jeśli naruszający nie podpisał oświadczenia o zaniechaniu naruszenia (Unterlassungserklärung), podmiot którego prawa zostały naruszone, wnosi przeważnie wniosek o wydanie tymczasowego zarządzenia sądu (Einstweilige Verfügung).

Naruszający nie zostaje poinformowany o prowadzonym postępowaniu

Postępowanie to trwa od momentu złożenia wniosku do wydania zarządzenia – jeśli nie zostanie przeprowadzona rozprawa ustna – zaledwie kilka dni. Przeciwnik wniosku (naruszający) nie jest informowany o prowadzonym postępowaniu. O ewentualnym wydaniu tymczasowego zarządzenia dowiaduje się dopiero w momencie doręczenia zarządzenia.

W jakich przypadkach sąd wyda tymczasowe zarządzenie?

Tymczasowe zarządzenie wydawane jest gdy wnioskodawca przytoczy i uprawdopodobni istnienie roszczenia, a w sprawie zachodzi nagła potrzeba wydania rozstrzygnięcia. Roszczenie jest najczęściej uprawdopodobniane za pomocą środków dowodowych, takich jak chociażby dokumenty potwierdzające prawa (np. decyzja DPMA o udzieleniu patentu).

Czy sprawa na pewno jest nagła?

Główną przesłanką do wydania tymczasowego zarządzenia jest tzw. nagłość, która podlega sprawdzeniu przez sąd z urzędu. Wydanie tymczasowego zarządzenia nastąpi jedynie wtedy, gdy istnieje niebezpieczeństwo, że wnioskodawca bez wydania tymczasowego zarządzenia nie będzie mógł później skutecznie dochodzić swojego roszczenia.

Od kiedy tymczasowe zarządzenie jest skuteczne?

W przypadku, gdy przesłanki wydania tymczasowego zarządzenia zostały spełnione, sąd wydaje je w przeciągu kilku dni. Tymczasowe zarządzenie staje się wykonalne z chwilą jego doręczenia drugiej stronie przez komornika sądowego, który dokonuje go na wniosek strony.

Jak można się bronić?

Od tymczasowego zarządzenia, stronie przeciwko której zostało ono wydane przysługuje sprzeciw (Widerspruch). Jego złożenie nie jest obwarowane żadnym terminem. Po wniesieniu sprzeciwu sąd wyznacza termin rozprawy, rozpoczynającej się przeważnie w ciągu jednego – dwóch miesięcy od wniesienia sprzeciwu. Po przeprowadzonej rozprawie, sąd wydaje wyrok, na który stronom przysługuje apelacja (Berufung).

Czy można się samemu bronić?

W Niemczech w sprawach z zakresu własności intelektualnej obowiązuje w każdej instancji tak zwany przymus adwokacki, czyli strony muszą być reprezentowane przez adwokata. Przed sądami niemieckimi mogą tylko występować adwokaci, którzy są członkami niemieckich Izb Adwokackich. Z powodu daleko posuniętej specjalizacji adwokatów w Niemczech, powinno się zlecić prowadzenie sprawy wyspecjalizowanemu w prawie IP adwokatowi. Wyspecjalizowani adwokaci w Niemczech posiadają tytuły certyfikowanego adwokata specjalisty (Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz).

Grau Rechtsanwälte PartGmbB reprezentuje Klientów w postępowaniach pozasądowych i sądowych z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym prawa znaków towarowych, prawa patentowego, prawa wzorów przemysłowych i prawa nieuczciwej konkurencji na terenie całych Niemiec. Adwokaci mają wieloletnie doświadczenie i posiadają specjalizacje jako certyfikowany adwokat specjalista w sprawach własności intelektualnej.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszą kancelarią pod numerem +49 (0) 40 180 364 020 lub office@graulaw.eu.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.