Zmiany ustawy odnośnie czasu odpoczynku kierowcówPrint

Dnia 25.05.2017 na terenie Republiki Federalnej Niemiec weszły w życie zmiany ustawy o kierowcach pojazdów mechanicznych i tramwajów (niem. Gesetz über das Fahrpersonal von Kraftfahrzeugen und Straßenbahnen „FPersG”) odnośnie regulacji o tygodniowym czasie odpoczynku kierowców. Po wprowadzeniu zakazu spędzania tygodniowego czasu odpoczynku kierowców w pojazdach we Francji oraz w Belgii, również Niemcy dostrzegli konieczność regulacji tych zagadnień. Rozporządzenie Unii Europejskiej 561/2006 nie zawierało do tej pory żadnego wyraźnego zakazu odbywania czasu odpoczynku w pojazdach. Komisja Europejska planuje w ramach nowych strategii mobilnych zmianę tego rozporządzenia, tak aby wspomniany zakaz obowiązywał na terenie całej Unii Europejskiej.

1. Dotychczasowe regulacje prawne w Niemczech

Czas odpoczynku jest ustawowo przewidzianym czasem wolnym od pracy dla kierowców samochodów ciężarowych. W trakcie tego czasu kierowca nie może wykonywać żadnych czynności zawodowych lub nawet pozostawać w gotowości do pracy. Również czas odbywania podróży jako zmiennik, bez konieczności prowadzenia pojazdu, nie jest zaliczany do czasu odpoczynku kierowcy.

Ustawa regulowała dotychczas tylko zakres trwania czasu odpoczynku. Zgodnie z przepisami tygodniowy czas odpoczynku wynosi 45 godzin. Zmniejszenie tego okresu donie mniej niż 24 godzin jest możliwe tylko w przypadku, gdy w tygodniu poprzedzającym oraz tygodniu następującym zostało dotrzymane 45 godzin czasu odpoczynku oraz ten niewykorzystany czas został przez kierowcę wykorzystany w ciągu następnych trzech tygodni.

2. Zmiana ustawy

Zgodnie ze zmianą ustawy, przedsiębiorca transportowy na podstawie § 8a FPersG musi zapewnić, iż kierowca nie odbywa swojego czasu odpoczynku w pojeździe lub podobnym niestosownym do odpoczynku miejscu.

3. Możliwe sankcje

Wykroczenia przeciwko nowemu zakazowi spędzania tygodniowego czasu odpoczynku w pojazdach będą sankcjonowane karami pieniężnymi. Na chwilę obecną jeszcze nie wiadomo jak będzie obliczana wspomniana kara, jednakże można przyjąć, iż dla kierowcy kara ta będzie wynosiła 60,00 euro za każdą godzinę spędzoną w kabinie w czasie odpoczynku, dla przedsiębiorcy wynosić będzie ona 180,00 euro za każdą godzinę. Dodatkowo kierowca może otrzymać zakaz kontynuowania dalszej jazdy, aż do momentu wykorzystania zaległego czasu odpoczynku w odpowiednio do tego dostosowanym miejscu posiadającym warunki do spania.

Celem zmian jest poprawienie warunków pracy kierowców, poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz zapobieżenie nieuczciwej konkurencji. Aby dotrzymać wspominane cele postanowiono, iż kontrole kierowców zostaną wzmożone.

4. Obowiązki przedsiębiorcy

Na przedsiębiorcę został nałożony obowiązek zorganizowania przejazdu w taki sposób, aby każdy kierowca swój tygodniowy czas odpoczynku mógł spędzić:

Nowe regulacje nie zawierają wytycznych, w jaki sposób mają zostać zapewnione odpowiednie warunki do spania. Federalne Biuro Transportu Towarowego (niem. Bundesamt für Güterverkehr) przyjmuje, iż warunki takie spełniają hotele, motele oraz pensjonaty. Dodatkowo również mogą zostać wykorzystane inne pomieszczenia, na przykład wynajmowane mieszkania, posiadające odpowiednie warunki do spania.

Za niewystarczające uznaje się waruki do spania, jeśli kierowca musi pozostawać w pobliżu pojazdu, na przykład w kabinie pojazdu lub w namiocie obok pojazdu.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub potrzebujecie porady prawnej – jesteśmy do
Waszej dyspozycji, świadcząc pomoc prawną.