Niemieckie Ppostępowania sądowe w sprawach ochrony własności intelektualnej w Niemczech

Mimo, iż obowiązujące na obszarze państw UE prawo własności intelektualnej zostało w znacznym stopniu zharmonizowane, w obrębie stosowanych procedur oraz sposobów dochodzenia roszczeń w sprawach ochrony własności intelektualnej występują istotne różnice pomiędzy polskimi a niemieckimi regulacjami prawnymi. W związku z powyższym, nieznajomość niemieckiego prawa własności intelektualnej często skutkuje wszczęciem postępowań sądowych, którym można by było zapobiec, zasięgając odpowiednio wcześniej porady prawnej. Warto zaznaczyć, iż w przypadku otrzymania decyzji tymczasowej bądź też pozwu, konieczne jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej, gdyż w toczących się przed niemieckimi sądami postępowaniach dotyczących własności intelektualnej obowiązuje bezwzględny przymus adwokacki.

Abmahnung – wezwanie do zaniechania naruszeń w Niemczech

Pierwszą czynnością w postępowaniu o naruszenie prawa własności intelektualnej, podejmowaną jeszcze na etapie przedsądowym, jest zazwyczaj wystosowanie pisma ostrzegawczego (niem. Abmahnung) do naruszającego z wezwaniem do zaniechania naruszeń (naruszenia). Powyższe pismo ostrzegawcze stosuje się w przypadkach występowania naruszeń patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i praw autorskich. Do wystosowanego wezwania najczęściej dołącza się dodatkowo wzór tzw. oświadczenia o zaniechaniu (niem. Unterlassungserklärung).

Co to jest einstweiliges Verfügungsverfahren?

Gdy naruszający, do którego wystosowano pismo ostrzegawcze, nie podpisze oświadczenia o zaniechaniu naruszenia, podmiot, którego prawa zostały naruszone, jest uprawniony do wniesienia wniosku o wydanie tymczasowego zarządzenia sądu (Einstweilige Verfügung). Istotnym jest fakt, iż zazwyczaj od momentu złożenia wniosku do wydania zarządzenia mija zaledwie kilka dni, a strona przeciwna (naruszający) często w ogóle nie zostaje poinformowana o toczącym się przeciwko niej postępowaniu.

Tymczasowe zarządzenie jest wydawane, gdy wnioskodawca wskaże i uprawdopodobni żądane roszczenia, a ponadto w sprawie zachodzi nagła potrzeba wydania rozstrzygnięcia. Wydanie tymczasowego zarządzenia nastąpi jedynie wówczas, gdy istnieje niebezpieczeństwo, że brak tymczasowego zarządzenia spowoduje, iż wnioskodawca nie będzie mógł skutecznie dochodzić swojego roszczenia w przyszłości. Staje się ono wykonalne z chwilą jego doręczenia drugiej stronie postępowania.  

Od wydanego zarządzenia stronie przeciwnej przysługuje sprzeciw (Widerspruch), którego wniesienie nie jest obwarowane żadnym terminem. Po wystosowaniu sprzeciwu, sąd wyznacza termin rozprawy, która odbywa się przeważnie w ciągu jednego – dwóch miesięcy od wniesienia sprzeciwu. Po przeprowadzonej rozprawie, sąd wydaje wyrok, na który stronom przysługuje apelacja (Berufung).

Postępowanie wszczęte wniesieniem pozwu

Z uwagi na fakt, iż przeciwnik zazwyczaj nie jest w stanie wykazać nagłości sprawy, rezygnuje się z wniesienia wniosku o wydanie tymczasowego zarządzenia na rzecz złożenia pozwu sądowego. Wówczas toczy się typowe postępowanie sądowe wszczęte wniesieniem pozwu, w którym to postępowaniu powód może nie tylko wnosić o zaniechanie, ale również wnioskować o udzielenie szczegółowych informacji o naruszeniu, zasądzenie zniszczenia towaru lub odszkodowania.

Przymus adwokacki w Niemczech

W sprawach z dziedziny własności intelektualnej obowiązuje tzw. przymus adwokacki. Oznacza to, iż przed niemieckimi sądami mogą występować wyłącznie adwokaci będący członkami niemieckich Izb Adwokackich. Tym samym, w celu pomyślnego dla strony zakończenia podstępowania, prowadzenie sprawy powinno się powierzyć wyspecjalizowanemu w prawie IP adwokatowi, czyli certyfikowanemu adwokatowi specjaliście (Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz).

Grau Rechtsanwälte PartGmbB od wielu lat wspiera Klientów w zakresie pozasądowych i sądowych postępowań o naruszenie praw własności intelektualnej na terenie całych Niemiec.

W razie dalszych pytań proszę skontaktować się z naszą kancelarią pod numerem +49 (0) 40 180 364 020 lub adresem mailowym office@graulaw.eu.