Przycisk wypowiedzenia umów zawieranych na odległość

W wyniku prokonsumenckich zmian dotyczących zawierania i rozwiązywania umów na odległość, niemiecki prawodawca zapewnił konsumentom możliwość wypowiedzenia umów zawieranych online poprzez kliknięcie na przycisk wypowiedzenia umowy udostępniony na stronie internetowej przedsiębiorcy. Powyższa regulacja obejmuje przedsiębiorców, którzy za pośrednictwem swoich stron internetowych umożliwiają zawarcie umowy na odległość.

Wytyczne dotyczące wyglądu przycisku wypowiedzenia umowy

Przedsiębiorcy prowadzący stronę internetową są prawnie zobowiązani do przestrzegania określonych wymogów przy projektowaniu przycisku wypowiedzenia. Zgodnie z § 312k ust. 2 niemieckiego Kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, dalej jako BGB) opcja wypowiedzenia umowy musi być łatwo rozpoznawalna i wyraźnie oznaczona, na przykład poprzez użycie takich terminów jak „wypowiedz umowę tutaj”. Ponadto po naciśnięciu przycisku użytkownik powinien zostać bezpośrednio przekierowany na stronę z potwierdzeniem, która umożliwia mu podanie swoich danych, informacji o umowie, którą wypowiada, rodzaju wypowiedzenia, a także daty, w której stosunek umowny ma ulec zakończeniu. Aby sfinalizować wypowiedzenie umowy przedsiębiorca jest zobowiązany do udostępnienia dodatkowego przycisku potwierdzenia, oznaczonego słowami „wypowiedz umowę teraz” lub odpowiednio jasnym sformułowaniem.

Warto również zaznaczyć, iż konsument musi mieć możliwość zapisania swojego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wraz z datą i godziną jego złożenia na trwałym nośniku w taki sposób, aby można było rozpoznać, że oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostało złożone poprzez naciśnięcie przycisku potwierdzenia.

Wymogi dotyczące dostępności i potwierdzenia wypowiedzenia online

Przycisk wypowiedzenia musi być zawsze łatwo i stale dostępny dla wszystkich użytkowników. Zgodnie z najnowszym wyrokiem Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie o sygn. akt I-20 UKl 3/23, dostęp do opcji wypowiedzenia umowy musi być bezpośredni i nie może być uzależniony od wcześniejszej rejestracji lub zalogowania się użytkownika do konta na stronie internetowej. Zdaniem sądu proces anulowania umowy zaprojektowany w ten sposób, że wypowiedzenie umowy będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu przez użytkownika nazwy konta oraz hasła, narusza przepis dotyczący ochrony konsumentów zawarty w § 312k ust. 2 BGB.

Użytkownicy powinni mieć również możliwość udokumentowania wypowiedzenia. Przedsiębiorcy mają obowiązek niezwłocznego potwierdzenia otrzymania wypowiedzenia, przy czym wystarczające jest zachowanie formy tekstowej, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

Jeśli przedsiębiorca, który jest prawnie zobowiązany do zapewnienia przycisku wypowiedzenia, nie umieszcza go na stronie internetowej lub gdy przycisk prowadzi do strony logowania zamiast strony potwierdzenia, użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu.

Czy każda umowa zawierana na odległość jest objęta regulacją?

Zgodnie z § 312k ust. 1 BGB obowiązek umieszczenia przycisku wypowiedzenia umowy ma zastosowanie do wszystkich umów, które mogą być zawierane za pośrednictwem strony internetowej w handlu elektronicznym, mających na celu ustanowienie ciągłego zobowiązania, na podstawie którego przedsiębiorca zostaje zobowiązany do świadczenia usług na rzecz konsumenta w zamian za zapłatę. Jednakże, obowiązek udostępniania przycisku wypowiedzenia umowy nie ma zastosowania do umów dotyczących usług finansowych, a także umów, które dla swojej skuteczności wymagają formy pisemnej bądź też zachowania szczególnej formy, którą jest np. akt notarialny. Warto również zaznaczyć, iż regulacja ma zastosowanie nie tylko do umów zawieranych z konsumentami po wejściu w życie obowiązku prawnego, tj. od dnia 1 lipca 2022 r., ale także do umów, które zostały zawarte przed dniem 1 lipca 2022 r.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszą kancelarią pod numerem +49 (0) 40 180 364 020 lub office@graulaw.eu.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy Ci porady prawnej.