Systemy dystrybucyjnePrint


Dystrybucja produktów może odbywać się na różne sposoby. Z jednej strony możliwa jest dystrybucja bezpośrednia, która działa w ten sposób, że produkty rozprowadzane są przez własny dział marketingowy producenta. Z drugiej strony możliwa jest dystrybucja pośrednia przez sytemy dystrybucyjne, to znaczy przez prowadzące samodzielną działalność osoby trzecie, jak na przykład agentów handlowych, handlarzy związanych umowami z producentem, komisantów i franczyzobiorców.

Sytemy agencyjne


Agent handlowy pośredniczy w przy zawieraniu umów pomiędzy reprezentowanym przez niego przedsiębiorstwem a klientem i otrzymuje za to prowizję. Zaletą systemu agencyjnego jest to, że prowizja jest tylko wtedy należna, jeśli umowa faktycznie zostanie zawarta. Poza tym agent jest zobowiązany do przekazywania informacji dającemu zlecenie. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że pomimo tego, że doszło do harmonizacji prawa agenta handlowego na terenie Unii Europejskiej, świadczenia wyrównawcze agenta są na terenie państw członkowskich różnie obliczane. Różnice pomiędzy narodowymi uwarunkowaniami prawnymi co do prawa agentów handlowych odgrywają w budowie systemu agencyjnego na terenie Unii Europejskiej szczególnie dużą rolę.

Systemy handlarzy związanych umowami z producentem


Handlarz związany umową z producentem działa we własnym imieniu i na własny rachunek. Handlarz taki jest w ten sposób włączony w strukturę dystrybucyjną producenta i przejmuje na podstawie umowy z producentem jego towar po to, aby rozprowadzać go na swoim obszarze dystrybucji. W obrocie handlowym znak towarowy producenta występuje obok oznaczenia handlarza. Prawa i obowiązki stron są normalnie zwarte w umowie ramowej; poszczególne sprzedaże towarów są zawarte w pojedyńczych umowach kupna sprzedaży.

Systemy komisyjne


W tym wariancie Komisant działa we własnym imieniu, ale na rachunek dostawcy. Komisanci rozprowadzają zazwyczaj towar z magazynu towarowego, będącego własnością komitenta (zleceniodawcy). Jeśli komisant stale doprowadza do umów we własnym imieniu i dla konkretnego kontrahenta umowy, to działa on jako tak zwany agent komisant. Agent komisant znajduje się w stosunku zobowiązania ciągłego, które go zobowiązuje do działania w interesie i na rachunek zleceniodawcy.

Sytemy franczyzy


Franczyzobiorca sprzedaje towar we własnym imieniu i na własny rachunek konsumentom bezpośrednim. Franczyzobiorca otrzymuje za opłatę licencyjną do dyspozycji prawa ochronne (na przykład znaki towarowe, znaki przemysłowe itd.) i odpowiedni know-how. Franczyzobiorca nie działa normalnie pod własną firmą, lecz pod nazwą handlową franczyzy. Ponieważ franczyzobiorca jest w dużym stopniu zależny od producenta, potrzebuje on według orzecznictwa szczególnej ochrony prawnej.

Przy wyborze odpowiedniego systemu dystrybucji ważne są nie tylko aspekty prawne i warunki gospodarcze na rynku, ale również sprawność kierowania systemem dystrybucyjnym jak i kalkulacja kosztów takiego systemu.


Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub potrzebujecie porady prawnej – jesteśmy do
Waszej dyspozycji, świadcząc pomoc prawną.