Ochrona praw własności przemysłowejPrint


Prawo własności przemysłowej chroni kreatywność i innowacje dając ich posiadaczowi wyłączne prawo do wykorzystania swojego wynalazku/oznaczenia. Wskazana forma własności jest obecnie zasadniczym elementem każdego odnoszącego sukcesy przedsiębiorstwa. Coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której aktywa niematerialne (znak towarowy, portfolio patentowe) przewyższają wartość aktywów materialnych danego podmiotu gospodarczego.

Do praw przemysłowych należą patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe. Poza tym możliwe jest skorzystanie z ochrony wynikającej z prawa autorskiego i prawa konkurencji, pomimo tego, że nie podlegają one rejestracji w urzędzie patentowym.

Patenty


Patent jest prawem wyłącznym udzielanym na wynalazek, który jest nowy, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania. Za nowy uważa się wynalazek, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Stanem techniki jest wszystko to, co zostało ujawnione i udostępnione do powszechnej wiadomości. Wynalazek ma odpowiedni poziom wynalazczy, jeśli wynalazek ten nie wynika dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki. Wynalazek nadaje się do przemysłowego stosowania, jeśli może on być wykorzystany - w rozumieniu technicznym - w jakiejkolwiek działalności przemysłowej.

Wzory użytkowe


Wzór użytkowy jest udzielany na nowe i użyteczne rozwiązania o charakterze technicznym. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Wzory przemysłowe


Wzór przemysłowy to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma topograficznego. Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego po stwierdzeniu, że zgłoszenie zostało sporządzone prawidłowo. Urząd nie bada, czy zgłoszony wzór patentowy faktycznie spełnia przesłanki zawarte w ustawie, na przykład, czy jest nowy i czy posiada indywidualny charakter.

Znaki towarowe


Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Urząd patentowy bada tylko, czy istnieją tak zwane bezwzględne przesłanki zdolności rejestrowej znaku towarowego (czy oznaczenie spełnia wymogi definicji znaku towarowego), a nie bada kolizji z innymi wcześniej zarejestrowanymi znakami. Sprawdzenie, czy taka kolizja istnieje, jest konieczne, ponieważ posiadacze wcześniejszych znaków towarowych mogą występować przeciwko rejestracji późniejszych znaków poprzez wniesienie sprzeciwu.


Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub potrzebujecie porady prawnej – jesteśmy do
Waszej dyspozycji, świadcząc pomoc prawną.