Międzynarodowe transakcje handlowePrint


Przy międzynarodowych transakcjach handlowych znajduje zasadniczo zastosowanie Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, tak zwana Konwencja CISG (ang. Convention on Contracts for the International Sale of Goods). Konwencja ta, to wielostronna umowa międzynarodowa, która ujednolica zasady międzynarodowego prawa handlowego i znajduje zastosowanie automatycznie przy międzynarodowych transakcjach handlowych, z wyjątkiem takich transakcji, przy których strony umowy skutecznie Konwencję wykluczyły.

Państwa Umawiające


Do państw Umawiających Konwencji CISG należą te państwa, które ją ratyfikowały (ponad 70 państw). Republika Federalna Niemiec ratyfikowała umowę w roku 1989, Polska w roku 1995. Lista Państw Umawiających Konwencji CISG jest do wglądu na następującej stronie internetowej: www.cisg.law.pace.edu

Umowy sprzedaży towarów


Umowa CISG znajduje zastosowanie tylko wtedy, gdy została zawarta umowa sprzedaży towarów. Przy tym nie jest istotne, czy umowa taka dotyczy towarów, które już egzystują, czy też takich, które są dopiero przewidziane do wytworzenia lub wyprodukowania.

Międzynarodowa umowa sprzedaży


Umowa sprzedaży według Art. 1 CISG jest uznawana za międzynarodową, jeśli strony umowy mają swoje siedziby handlowe w różnych Państwach Umawiających. Przy czym decydujące jest miejsce siedziby handlowej, a nie narodowość stron umów. Zarówno dla eksporterów jak i importerów z siedzibą handlową w Niemczech znajduje Konwencja CISG zasadniczo zastosowanie, jeśli ta Konwencja nie została skutecznie wykluczona w ramach umowy stron. W stosunkach handlowych pomiędzy Polską a Niemcami automatycznie ma zastosowanie CISG.

Zakres zastosowania


Konwencja CISG stanowi co prawda źródło prawa bezpośredniego obowiązującego w narodowych porządkach prawnych, jednak znajduje ona tylko zastosowanie przy transakcjach transgranicznych i międzynarodowych. W takich wypadkach Konwencja CISG zastępuje prawo narodowe. Tylko przy aspektach, które nie są uregulowane w Konwencji, prawo narodowe stosowane jest w sposób uzupełniający.

Przy odpowiedzi na pytanie, czy zastosowanie Konwencji CISG czy jej wykluczenie jest dla Państwa korzystne, należy starannie sprawdzić stan faktyczny i prawny poszczególnych transakcji. Za zastosowaniem CISG przemawia to, że zagraniczne przedsiębiorstwo jest bardziej gotowe do przyjęcia ujednoliconych zasad międzynarodowego prawa handlowego, niż obcego prawa narodowego drugiej strony umowy. Konwencja CISG pozwala często w większym zakresie, niż to jest dopuszczalne na podstawie prawa narodowego, na dobrowolne kształtowanie warunków umowy sprzedaży. Przeciwko Konwencji CISG przemawia fakt, że dla tutejszego przedsiębiorstwa narodowe przepisy prawa handlowego i cywilnego są z reguły bardziej znane niż przepisy międzynarodowej Konwencji.


Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub potrzebujecie porady prawnej – jesteśmy do
Waszej dyspozycji, świadcząc pomoc prawną.