Od 01.04.2017 - zmiana zasad zatrudnienia pracowników tymczasowych w NiemczechPrint


Rząd federalny Republiki Federalnej Niemiec planuje gruntowne zmiany w przepisach dotyczących pracy tymczasowej. Zmiany te wchodzą w życie 01.04.2017, w szczególności będą one dotyczyć:

1. Maksymalnego czasu trwania stosunku pracy


Od 01.04.2017 pracownicy tymczasowi będą mogli pracować maksymalnie 18 miesięcy dla pracodawcy użytkownika. Jeśli przerwa w pracy pracownika tymczasowego dla pracodawcy użytkownika wyniesie mniej niż 3 miesiące, wcześniejszy i późniejszy czas pracy są sumowane. Zmiana rzeczywistego pracodawcy (agencji pracy tymczasowej) nie daje możliwości na ominięcie tego przepisu. Czas pracy do 31.03.2017 nie będzie brany pod uwagę przy obliczaniu tego osiemnastomiesięcznego okresu.

Ze względu na zbiorowe układy pracy oraz porozumienia zakładowe mogą zostać w poszczególnych przypadkach przewidziane wyjątki. Poprzez wspomniane wcześniej układy oraz porozumienia rzeczywisty czas pracy może zostać przedłużony do maksymalnie 24 miesięcy.

2. Zrównania pracowników tymczasowych z pracownikami pracodawcy użytkownika


Pracownik tymczasowy musi zostać po 9 miesiącach zrównany z pracownikami pracodawcy użytkownika na zasadzie „Equal pay” (takie samo wynagrodzenie) oraz „Equal treatment” (takie same warunki pracy). Również czynności wykonywane przez pracowników powinny być porównywalne.

Odstępstwa od tych zasad są dopuszczalne tylko na podstawie układów zbiorowych pracy w branży pracy tymczasowej, w których zagwarantowane są minimalne standardy socjalne oraz ochrona i bezpieczeństwo pracowników.

3. Zakazu zatrudniania pracowników tymczasowych podczas strajku


Pracownicy tymczasowi nie mogą być zatrudniani w celu złamania strajku.

4. Wyraźnego oznaczenie stosunku pracy tymczasowej


Umowa zawarta pomiędzy agencją pracy oraz pracodawcą użytkownikiem musi zostać odpowiednio oznaczona, jako umowa o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Pracownicy tymczasowi muszą zostać od samego początku imiennie wyznaczeni, a każdy pracownik tymczasowy musi zostać pouczony, iż zostaje zatrudniony jako pracownik tymczasowy.

5. Zakaz „łańcuchowego” przekazywania pracowników tymczasowych


Agencja pracy tymczasowej nie może pracownika tymczasowego kierować do pracy na rzecz innej agencji tymczasowej.
Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub potrzebujecie porady prawnej – jesteśmy do
Waszej dyspozycji, świadcząc pomoc prawną.